Vedtægter

§ 1. Navn, stiftelsesdato og hjemsted
Foreningens navn: De Små Klinger, Lind og omegns cykelklub. Foreningen er stiftet d. 10. april 2001. Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke motionscykling, samt med udgangspunkt i fælleskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til motionscykling. 

§ 3. Medlemskab
Som aktive medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig, og leve op til foreningens formål. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt.
Indmeldelse skal ske ved henvendelse til foreningens kasserer. Der findes kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 4. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver to tredjedele flertal.

§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Restance skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 6. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af én formand, én kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen skal være myndige. Der skal derudover være to suppleanter, to revisorer og én revisorsuppleant. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver, og fastsætter selv sin forretningsorden. Valget foregår således at formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges på ulige år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer på lige år, hvilket indebærer, at bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Kun medlemmer af foreningen er valgbare.
Der vælges to bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen. Der vælges to revisorer for to år ad gangen. Én på lige år og én på ulige år. Revisorsuppleanten vælges hvert år.
Bestyrelsen har fuldmagt til at samarbejde med andre klubber/foreninger om enkeltarrangementer og til, i samarbejde med denne klub/forening, at disponere over et eventuelt overskud til fordel for idrætslige og kulturelle aktiviteter i Lind.

§7. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes ved underskrift af kasserer, dog ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. Optagelse af lån skal godkendes på en generalforsamling.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personlig for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent- og tilskudsforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Ordinær generalforsamling 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest med udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved e-mail og offentliggørelse på klubbens hjemmeside, med varsel på to uger.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fem dage før. Beretning og regnskab skal fremlægges til godkendelse. Kun fremmødte registrerede medlemmer, der ikke har kontingentrestance, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle forslag ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

§ 9. Dagsorden på generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af: (Se §6)
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter/revisorer/revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af afdelingens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles og afholdes i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 11. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet kan udsendes til foreningens medlemmer på anmodning.

§ 13. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisor og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Eventuelle overskydende midler skal tilfalde almennyttige formål i Herning Kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. april 2001.

Revideret:      

9. marts 2002

17. marts 2005

19. marts 2016

Sidst ændret den 13. maj 2016 00:05 af Morten Bundgaard Pedersen.